تازه های کتابخانه

بامن به ابر کوه بیایید

 • نویسنده: شمس اسفند آبادی, حمیدرضا 1350..
 • ناشر: پاساگارد
 • سال نشر: 1380
 • موضوع:

خ‍ل‍ی‍ج‌ [فارس]

 • نویسنده: ن‍اص‍ر ت‍ک‍م‍ی‍ل‌‌‌‌ه‍م‍ای‍ون‌‌
 • ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
 • سال نشر: 1383
 • موضوع: ; خلیج فارس

جنبش ضداستعماری جنوب و آزادیخواهان کازرون

 • نویسنده: نویسنده موسی مطهری زاده
 • ناشر: قو
 • سال نشر: 1378
 • موضوع: ; ایران -- جنبش‌ها و قیام‌ها -- قاجاریان، 1334- 1193 ق.

ن‍گ‍رش‍ی‌ ن‍و ب‍ر ت‍خ‍ت‌ج‍م‍ش‍ی‍د

 • نویسنده: اردش‍ی‍ر خ‍ورش‍ی‍دی‍ان‌
 • ناشر: م‍اک‍ان‌
 • سال نشر: 1378
 • موضوع: ; ت‍خ‍ت‌ج‍م‍ش‍ی‍د

تمدنهای نخستین کرمان

 • نویسنده: ماهری محمودرضا
 • ناشر: کیهانشناسی
 • سال نشر: 1379
 • موضوع: ; کرمان .تمدن کرمان . تاریخ

ارگ نامه

 • نویسنده: توحیدی، محمود
 • ناشر: مرکز کرمان شناسی
 • سال نشر: 1383
 • موضوع: ; ارگ بم - تاریخ بم - تاریخ -بم - جغرافیای تاریخی

شهر بابک سرزمین فیروزه

 • نویسنده: حسینی موسی زهرا - 1343
 • ناشر: کرمانشناسی
 • سال نشر: 1382
 • موضوع: ; 1, شهر بابک - تاریخ , 2, شهر بابک - اوضاع اجتماعی , -3, کرمان - تاریخ ,

دف‍اع‌ از ن‍ام‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ [فارس]

 • نویسنده: ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ن‍گ‍ارش‌ ع‍ب‍اس‌ م‍ج‍ت‍ه‍دی‌
 • ناشر: رسا
 • سال نشر: 1383
 • مترجم: ویراستار: بی‍دل‌
 • موضوع: ; خلیج فارس -- تاریخ

خلیج فارس

 • نویسنده: مهدوی گورابی محمد -1362
 • ناشر: خانمه کتاب
 • سال نشر: 1390
 • موضوع: ; خلیج فارس

احیاء الملوک

 • نویسنده: شاه حسین بن غیاثالدین محمد - 978 ق
 • ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
 • سال نشر: 1389
 • موضوع: ; سیستان - تاریخ نثر فارسی -- قرن ق 10