تازه های کتابخانه

دنیای تصویر [پیایند: ماهنامه]

 • سردبیر:
 • ناشر:
 • سال نشر:
 • موضوع: ; سینما -- نشریات ادواری

اقتصاد سبز

 • سردبیر:
 • ناشر:
 • سال نشر:
 • موضوع: ; کشاورزی، اطلاع رسانی، پژوهشی و آموزشی

اطلاعات هفتگی [پیایند: هفته نامه]

 • سردبیر: جوادی، فتح الله ؛
 • ناشر: ت‍ه‍ران‌: مؤسسه اطلاعات، ۱۳۲۰ -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; علوم اجتماعی -- نشریات ادواری

برزگر

 • سردبیر:
 • ناشر:
 • سال نشر:
 • موضوع: ; کشاورزی ودامپروی

تجارت فردا [پیایند: هفته نامه]

 • سردبیر: طاهری، محمد ؛
 • ناشر: تهران
 • سال نشر:
 • موضوع: ; تجارت- نشریات ادواری فارسی

جهان کتاب [پیایند: ماهنامه]

 • سردبیر:
 • ناشر: ت‍ه‍ران‌: مؤسسه فرهنگی- هنری جهان کتاب، ۱۳۷۴ -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; کتاب های چاپی- ایران -- نشریات ادواری

دامپزشکی نوین [پیایند: مجله]

 • سردبیر:
 • ناشر: تهران: کامیاب (چاپخانه)، 1392 -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; دامپزشکی -- نشریات ادواری

اتل و متل

 • سردبیر:
 • ناشر: مشهد
 • سال نشر:
 • موضوع: ; کودکان -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌

تندیس [پیایند: دو هفته نامه]

 • سردبیر: حامدی، محمدحسن،‏‫ ۱۳۴۹ -؛
 • ناشر: تهران: [مبینا]، ۱۳۸۱ -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; هنر -- نشریات ادواری

گفتگو [پیایند: فصلنامه]

 • سردبیر:
 • ناشر: تهران: تاجیک (چاپخانه)، ۱۳۷۲ -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; علوم اجتماعی -- نشریات ادواری