بسمه تعالی

درخواست مجوز كتابخانه عمومی مشاركتی و مستقل


قوانین و مقررات


هیأت امناءكتابخانه های عمومی كشور در جلسه مورخ 11/ 12/ 87 با توجه به افزایش منابع و میزان مشاركت خیرین ،نهاد های فرهنگی و سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی، در تأسیس، ساخت، تجهیز و توسعه كتابخانه های عمومی و بنا به اختیارات ناشی از ماده 3 قانون تأسیس و نحوه اداره كتابخانه های عمومی كشور مصوب 17/ 12/ 1382 مجلس شورای اسلامی، شیوه نامه تأسیس كتابخانه های عمومی مشاركتی و مستقل و نحوه نظارت بر ارائه خدمات آنها را تصویب نمود.

تعاریف:

كتابخانه عمومی مستقل:

كتابخانه عمومی مستقل كتابخانه ای است كه طبق ضوابط و مقررات این شیوه نامه و با هزینه مؤسس (اعم از حقیقی یا حقوقی) ایجاد ،تجهیز ،راه اندازی و با مسؤولیت كامل وی در كلیه امور و حسب مورد با مسؤولیت مشترك مؤسس و مدیر مسؤول اداره می شود و خدمات آنها به صورت عمومی ارائه می گردد.
كتابخانه عمومی مشاركتی :

كتابخانه های عمومی مشاركتی، كتابخانه ای است كه با تأمین مكان، تجهیزات و نیروی انسانی واجد شرایط، توسط افراد، سازمانها و مؤسسات دولتی و غیردولتی با مشاركت نهاد در اموری نظیر: تأمین منابع كتابخانه ای، نرم افزار، تجهیزات، خدمات آموزشی كتابداری و حسب مورد، كمك های نقدی در قالب قرارداد مشاركت مدنی طبق ضوابط موضوع این
شیوه نامه تأسیس و اداره می شود.

شرایط تأسیس كتابخانه عمومی مشاركتی / مستقل:


1- كتابخانه های موردنظر برای ارائه خدمات، تابع ضوابط حاكم بر كتابخانه های عمومی می باشند.
2- كتابخانه‌های مورد نظر باید از فضای مناسب ( حداقل 100 مترمربع در شهرها و 80 مترمربع در روستاها) و تجهیزات لازم منطبق با یكی از درجه بندی های تعریف شده نهاد برخوردار بوده و چنانچه در مجاور مجموعه های فرهنگی، مساجد و یا مجتمع های مسكونی و تجاری قرار داشته باشد حتی الامكان باید ورودی آن جداگانه و قابل دسترس برای عموم باشد.
3- تأمین تجهیزات لازم و نیروی انسانی شامل كاركنان و كتابداران كتابخانه های موصوف وپرداخت حقوق و مزایای آنان برعهده مؤسس كتابخانه (متقاضی دریافت مجوز) می‌باشد.
4- معرفی مدیرمسئول یا نماینده تام الاختیار برای اشخاص حقوقی الزامی است. ولی برای مؤسس حقیقی در صورتی كه شرایط مدیر مسؤولی را دارا باشند، اختیاری است .
5- مراعات شئون اسلامی و داشتن صلاحیت علمی، اعتقادی و اخلاقی برای كاركنان الزامی است و مسؤولیت نظارت بر اجرای آن برعهده مدیرمسؤول خواهد بود.
6- مؤسسان اینگونه كتابخانه ها بعد از اخذ مجوز باید تابلوی «كتابخانه عمومی» و نام شناسه كتابخانه را پس از تایید نهاد، سردر اصلی كتابخانه نصب نمایند. بدیهی است برای كتابخانه های عمومی مشاركتی نقش مشاركت نهاد و برای كتابخانه های عمومی مستقل موضوع صدور مجوز از سوی نهاد به نحوی درج شود.
7- مكان پیشنهادی مستنداً به اسناد رسمی می بایست در مالكیت متقاضی باشد و یا حداقل در طول دوره تعهدی، مالكیت منافع آن مكان طبق سند رسمی، متعلق به متقاضی باشد و حداقل به مدت 5 سال از زمان انعقاد موافقت نامه، به كتابخانه عمومی اختصاص یابد. ضمناً ساختمان كتابخانه عمومی موردنظر باید تاییدیه استحكام بنا را از واحد امور عمرانی نهاد دریافت نماید.
8- صدور مجوز برای تأسیس، فعالیت و نظارت بر ارائه خدمات كتابخانه های عمومی موضوع ماده 2، حق مالكیتی بر اموال ودارایی های متعلق به مؤسس برای نهاد ایجاد نمی كند و كلا ًتعهدات و حقوق طرفین همان است كه در متن موافقت نامه تصریح شده باشد.
9- صدور مجوز به آن معنی نیست كه دارنده از انجام وظایف قانونی در برابر سایر مراجع و دستگاههای ذیربط و مقامات ذیصلاح، معاف و یا از مسؤولیت مبرا باشد، بلكه این اجازه فقط در نفس قضیه نافذ است و تا وقتی دارای اعتبار است كه از ضوابط و مقررات كتابخانه های عمومی و مفاد مندرج در موافقت نامه تبعیت شود.
10- صدور مجوز فعالیت اولیه برای كتابخانه عمومی بصورت مشاركتی یا مستقل پس از طی مراحل به مدت یكسال از سوی اداره كل كتابخانه‌های عمومی استان مربوطه انجام می‌شود و در صورت تائید عملکرد مطلوب کتابخانه در پایان دوره تمدید خواهد شد.
11- مجوز تأسیس اینگونه كتابخانه ها قابل واگذاری و انتقال به غیر نمی باشد.
12- هرگونه فعالیتی تحت عنوان كتابخانه عمومی بدون مجوز فعالیت از نهاد و با استفاده صریح از نام كتابخانه عمومی یا بدون آن و نیز هر گونه بهره برداری خارج از ضوابط و مقررات مربوطه و استفاده غیر مجاز از نام نهاد به هر شكل و تحت هر عنوانی غیر قانونی تلقی و قابل پیگرد قانونی است.

قوانین و مقررات را می پذیرم(با کلیک بر روی دکمه روبرو ادامه دهید) تکمیل و ارسال درخواست