تقاضانامه تاسیس کتابخانهبسمه تعالی

مراحل، شرايط و مدارك لازم براي صدور مجوز تأسیس كتابخانه عمومي (نوع 3) موضوع اين شیوه‌نامه


ماده 3- شرايط تأسيس:

با توجه به تعاريف انواع كتابخانه ها موضوع ماده 2، كتابخانه هاي عمومي نوع 3 و اختصاصي موضوع تبصره ذيل بند 2-3 ملزم به اخذ مجوز از نهاد و رعايت شرايط ذيل هستند:

3-1- كتابخانه هاي مذكور براي ارائه خدمات تابع ضوابط حاكم بر كتابخانه هاي عمومي موضوع بند 1-12 بوده، خصوصاً در مواردي كه اين شيوه‏‏نامه و موافقت نامه منعقده بين مؤسس و نهاد در آن موارد ساكت است.

3-2- كتابخانه موردنظر بايد از فضاي مناسب و تجهيزات لازم و ساعات فعاليت منطبق با يكي از درجه‌بندی‌های تعريف شده نهاد برخوردار بوده، قابل‌دسترس براي عموم و حتي‏ الامكان بايد ورودي آن جداگانه باشد.

  • فضاي موردنیاز كتابخانه‏ اي

3-3- حداقل متراژ زيربناي كتابخانه‏هاي عمومي مشاركتي، خودگردان و سالن‌های مطالعه عمومي نوع 1، 200 مترمربع است و حداقل متراژ زيربناي سالن‏هاي مطالعه عمومي نوع 2، 120 مترمربع است.

تبصره- كتابخانه‏ هاي خودگردان و مشاركتي كه قبل از اين شيوه‏نامه با اخذ مجوز از نهاد فعاليت مي‏نموده‏اند از اين قاعده مستثني هستند، مگر در صورت لغو مجوز و يا جابجايي ساختمان كتابخانه كه مستلزم رعايت شرايط اين شيوه‏نامه خواهند بود.

  • تجهيزات

3-4- حداقل تجهيزات موردنیاز براي ايجاد كتابخانه‏هاي مشاركتي، خودگردان و سالن‏هاي مطالعه عمومي به شرح ذيل است:

 

جدول شماره 1: حداقل تجهيزات موردنیاز كتابخانه‏ هاي عمومي خودگردان،  مشاركتي و سالن‌های مطالعه


 رديف

 تجهيزات موردنیاز

 كتابخانه‏هاي عمومي خودگردان، مشاركتي و سالن مطالعه عمومي نوع 1

 سالن‏ مطالعه عمومي نوع 2

 شهري

روستايي

1

قفسه كتاب

12

8

-

2

صندلي مطالعه

16

8

20

3

ميز مطالعه چهارنفره

4

2

5

4

ميز كتابدار

1

1

1

5

قفسه نشريات

2

1

-

6

رايانه

1

1

1

7

چاپگر

1

1

1

8

اسكنر

1

0

-

9

دفتر يا نرم‌افزار ثبت منابع و اعضاء

1

1

1


  • نيروي انساني

3-5- تأمين نيروي انساني شامل كاركنان و كتابداران كتابخانه ‏هاي موصوف و پرداخت حقوق و مزايا و آموزش آنان بر عهده مؤسس است.

3-6- در كتابخانه‏ هاي عمومي مشاركتي، خودگردان و سالن‌های مطالعه عمومي نيروي ثابت كتابدار ترجيحاً با مدرك تحصيلي كتابداري و يا داراي دانشنامه در يكي از رشته‏ هاي تحصيلي پس از طي دوره ‏هاي آموزشي، به‌کارگیری مي‏شود.

3-7- حداقل نيروي انساني موردنیاز براي كتابخانه‏ هاي عمومي نوع 3، در هر شيفت 1 نفر نيرو است.

3-8- در سالن مطالعه به‌کارگیری نيروي غير‏تخصصي مانعي ندارد.

3-9- در سالن‌های مطالعه عمومي مي‏بايست از نيروي انساني متناسب با جنسيت استفاده‏كنندگان به‌کارگیری شود.

3-10- معرفي مدیرمسئول يا نماينده تام‏ الاختيار براي اشخاص حقوقي الزامي است ولي براي مؤسس حقيقي درصورتی‌که شرايط مدیرمسئولی (مطابق فصل 2 ماده 4) را دارا باشند، اختياري است.

3-11- مراعات شئون اسلامي و داشتن صلاحيت علمي، اعتقادي و اخلاقي براي كاركنان الزامي است و مسؤوليت نظارت بر اجراي آن بر عهده مؤسس خواهد بود.

  • ساعات فعاليت

3-12- حداقل زمان فعاليت كتابخانه‏هاي عمومي نوع 3 تابع قوانين و مقررات نهاد است.

3-13- ساعات فعاليت مراكز مذكور در روزها و ساعات طول هفته مشخص‌شده و در معرض ديد عموم قرار گيرد و درب مركز نيز در ساعات فعاليت می‌بایست باز باشد.

  • منابع

3-14- حداقل منابع مورداستفاده در كتابخانه عمومي مشاركتي، خودگردان و سالن مطالعه عمومي نوع 1، بايد حائز مجوز داراي اعتبار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.

3-15- حداقل منابع موردنیاز براي كتابخانه عمومي مشاركتي، خودگردان و سالن مطالعه عمومي نوع 1، 2500 نسخه است.

  • تابلو

3-16- مؤسسان این‌گونه کتابخانه‌ها بعد از اخذ مجوز بايد تابلوي «كتابخانه عمومي» و نام شناسه كتابخانه را، سر در اصلي كتابخانه نصب نمايند. بديهي است براي کتابخانه‌های عمومي مشاركتي عبارت «با مشاركت نهاد» و براي کتابخانه‌های عمومي خودگردان و سالن‏هاي مطالعه با قيد «با مجوز نهاد کتابخانه‌های عمومي كشور» درج شود.

  • ساير شرايط

3-17- از نظر مالكيت بر عرصه، اعيان، منافع، تجهيزات و غيره، اصل بر مالكيت مؤسس است مگر نسبت به آنچه از محل كمك‏هاي نهاد يا به واسطه آن تأمین‌شده باشد كه تابع شرايط مندرج در شيوه‏نامه خواهد بود.

3-18- صدور مجوز براي تأسيس، فعاليت و نظارت بر ارائه خدمات كتابخانه‏هاي نوع 3، حق مالكيتي بر اموال و دارایی‌های متعلق به مؤسس براي نهاد ايجاد نمي‏كند و کلاً تعهدات و حقوق طرفين همان است كه در متن موافقت‏نامه تصریح‌شده باشد.

3-19- صدور مجوز به آن معني نيست كه دارنده از انجام وظايف قانوني در برابر ساير مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط و مقامات ذيصلاح، معاف و يا از مسؤوليت مبرا باشد، بلكه اين اجازه فقط در نفس قضيه نافذ است و تا وقتي داراي اعتبار است كه از ضوابط و مقررات كتابخانه‏هاي عمومي و مفاد مندرج در موافقت‏نامه تبعيت شود.

3-20- مجوز ارائه‌شده از سوي نهاد صرفاً با موافقت نهاد قابل واگذاري و انتقال به غير است.

3-21- در سالن‏هاي مطالعه عمومي كه علاوه بر ارائه خدمات كتابخانه‏اي، خدمات ويژه ارائه می‌گردد، بايستي مجوزهاي لازم از مراجع ذی‌ربط اخذ گردد.

3-22- كتابخانه‏ هاي عمومي وقفي نيز از نظر مالكيت، منابع مالي و توليت تابع وقف نامه ‏اند ولي از نظر نحوه ارائه خدمات تابع قانون و آیین‌نامه اجرايي مربوطه و ضوابط و مقررات مصوب هيأت امناي كتابخانه‏ هاي عمومي كشور خواهند بود.

3-23- هرگونه فعاليتي تحت عنوان كتابخانه عمومي يا سالن مطالعه بدون مجوز رسمي موضوع اين شیوه‌نامه با استفاده صريح از نام كتابخانه عمومي يا سالن مطالعه يا بدون آن و نيز هر گونه بهره ‏برداري خارج از ضوابط و مقررات مربوطه و استفاده غير‏مجاز از نام نهاد به هر شكل و تحت هر عنواني غير‏قانوني تلقي و قابل پيگرد قانوني است‏.

ماده 4- شرايط مؤسس و مدير مسؤول

4-1 – تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

4-2– اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

4-3 – دارا بودن گواهي سلامت بهداشتي و عدم اعتياد به هر گونه مواد مخدر.

4-4- عدم سوءپیشینه كيفري.

4-5- داشتن حداقل 23 سال سن.

4-6– داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي (در موارد استثناء متناسب با شرايط اجتماعي و فرهنگي به تشخيص انجمن كتابخانه عمومي شهرستان مربوطه تعيين مي‏شود).

تبصره- داشتن شرايط مندرج در بندهاي 4-1 و 4-2 توسط اشخاص حقوقي الزامي است.