صفحه ویژه انتخاب برترین های سال

همکاران و مروجان کتاب و کتابخوانی

پرسشنامه های حاضر، با هدف خوداظهاری شما عزیزان از مجموعه فعالیت های سال گذشته به منظور انتخاب نفرات برتر سال طراحی شده است. با دقت نظر شما در تکمیل آن ما را در انتخاب صحیح یاری نمایید..

دقت فرمایید پیش از شروع فرآیند اخذ کد رهگیری ضروری است.