فرم ثبت جلب مشاركت هاي مردمي و سازماني


مي خواهم ساختمان براي راه اندازي کتابخانه عمومي اهدا كنم.
مي خواهم زمين براي ساخت کتابخانه عمومي اهدا كنم
مي خواهم حق بهره برداري از ساختماني را براي مدت مشخص جهت راه اندازي كتابخانه به نهاد واگذار كنم
مي خواهم كتاب اهدا كنم
مي خواهم در تجهيز كتابخانه هاي عمومي كمك كنم
مي خواهم كمك مالي كنم
مي خواهم در اجراي برنامه هاي ترويجي نهاد مشاركت كنم
ساير همكاري ها
حقیقیحقوقی