آپدیت شده: 28 /2/ 94

لطفا در خصوص تغییرات صورت گرفته در کاربرگه نسخ، موارد زیر با دقت مطالعه کنید.

در یک بروزرسانی صورت گرفته، امکان تغییر وضعیت نسخ در کاربرگه نسخ به شرح زیر تغییر یافته است:

- بعضی از وضعیت‌ها توسط سیستم تغییر پیدا می‌کنندو امکان تغییر آنها به صورت دستی و توسط کتابدار وجود نخواهد داشت: برای مثال کتاب‌های برنگشته ابتدا بایستی توسط کتابدار از امانت شخص خارج شوند، سیستم آنها را به صورت خودکار به وضعیت موجود تغییر می‌دهد؛ همچنین امکان تغییر از وضعیت موجود به امانت به صورت دستی نیست و سیستم به صورت خودکار و به محض امانت یک کتاب به عضو، وضعیت را به امانت تغییر می‌دهد؛

- بعضی از وضعیت‌ها تنها قابل تغییر به وضعیت‌های خاص هستند، برای مثال وضعیت موجود تنها قادر به تغییر به وجین‌های چهارگانه، و یا مفقود است. (فهرست وضعیت‌ها و تغییرات آنها در ذیل آمده است).

- تعدادی از وضعیت‌های زاید در فرایند بروزرسانی این بخش، حذف شده است.

- وضعیت وجین شده به چهار نوع تقسیم شده است و کتابدار لازم است در هنگامی که می‌خواهد کتابی را وجین کند یکی از وضعیت‌های: وجین محتوایی، وجین تکراری، وجین فرسوده و وجین بدون مخاطب را انتخاب کند؛

- وضعیت‌های موجود به همراه تغییرات قابل انجام هر کدام به شرح زیر است:

-         نامعلوم قابل تغییر است به: نامعلوم، موجود، مفقود، یکی از حالت‌های چهارگانه وجین (بدون مخاطب، تکراری، محتوایی، فرسوده)

-         موجودقابل تغییر است به: موجود، مفقود، در حال صحافی، در حال مرمت، یکی از حالت‌های چهارگانه وجین (بدون مخاطب، تکراری، محتوایی، فرسوده)

-         مفقود قابل تغییر است به: مفقود، موجود

-         رزرو و برنگشته قابل تغییر است به: رزرو و برنگشته (این تغییر توسط سیستم اعمال می شود)

-         امانت و مطالعه در سالن قابل تغییر است به: رزرو، برنگشته، امانت، مطالعه در سالن (این تغییر توسط سیستم اعمال می شود)

-         وجین شده قابل تغییر است به: موجود، و یکی از حالتهای چهارگانه وجین (بدون مخاطب، تکراری، محتوایی، فرسوده)

-        در حال صحافی و در حال مرمت قابل تغییر است به: موجود، در حال صحافی و در حال مرمت

-         حالت‌های چهارگانه وجین قابل تغییر است به: موجود و یا یکی از حالتهای چهارگانه وجین (بدون مخاطب، تکراری، محتوایی، فرسوده)

نکته مهم: در صورتی که کتابی در وضعیت "وجین شده"است، و بخواهید آن را به هر دلیلی به وضعیت موجود تغییر دهید، ابتدا از وضعیت "وجین شده" به یکی از وضعیت‌های چهارگانه وجین، تغییر وضعیت دهید و سپس به وضعیت موجودتغییر دهید.