بروزرسانی 19/ 10/ 94:

همکاران گرامی، تعداد کتاب‌هایی که در امانت اعضاء واگذار شده و تا این تاریخ به کتابخانه‌ها عودت داده نشده است، بسیار زیاد است یعنی رقمی بالغ بر 654056!. بر این اساس، طبق بخش‌نامه ارسال شده از سوی معاونت محترم توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی، کتابداران و مسئولین کتابخانه‌ها لازم است اقداماتی را به شرح ذیل به انجام رسانند:

1) دريافت گزارش ليستي كتاب‌هاي ديركردي:  از مسير گزارشات سامانه، ستون كتابداري؛ گزارش تاخير امانات؛ تاخيرات امانت‌هاي جاري،گزارش ديركردهاي كتابخانه دانلود شود؛      

2) انتخاب محدوه زماني: از تاريخ 01 /01 /90 الي تاريخ روز؛ در عين حال كتابداران و مسئول كتابخانه موظف هستند در پايان هر ماه، نسبت به دريافت گزارش ديركردها و بررسي آن‌ها اقدام و پیگیری‌های لازم را به انجام رسانند؛   

3) پيگيري عودت كتاب به كتابخانه توسط كتابداران و مسئول كتابخانه: از طريق شماره تلفن‌هاي اعضاء و معرفين آن‌ها نسبت به پيگيري عودت كتاب اقدام شود؛      

4) اگر كتاب در قفسه كتابخانه موجود بود يا به كتابخانه بازگردانده شد، از امانت عضو خارج شود ودر صورت لزوم، نسبت به وصول جريمه ديركرد وفق مقررات اقدام شود؛      

5) در صورت عدم عودت كتاب توسط عضو به كتابخانه، به هيچ وجه از امانت وي خارج نشود؛      

6) اگر مدت زمان ديركرد كتاب بيش از 3 ماه است، لازم است در كاربرگه نسخ، وضعيت كتاب از امانت به برنگشته تغيير داده شود؛      

7) در صورتي كه وضعيت كتاب برنگشته است، ولي بعد از مدتي كتاب به كتابخانه عودت داده شده، از منوي بازگشت (امانت دائم يا تحويل موقت) نسبت به خارج كردن كتاب از امانت شخص اقدام شود؛      

8) مسئول كتابخانه گزارش اقدامات صورت گرفته را به كارشناس امور كتابخانه‌هاي استان منتقل و كارشناس نيز نسبت به تجميع و ارسال آنها به اداره كل امور كتابخانه ها ارسال نمايد. در گزارش ارسالي آمار زير لحاظ شود:
- تعداد كتابهاي بازگردانده شده به تفكيك هر كتابخانه
- تعداد كتابهاي تغيير وضعيت داده شده به برنگشته به تفكيك هر كتابخانه