مسیر دسترسی به این امکان برای عضو: امانت و رزرو--امانت های من -- امانت های جاری -- درخواست تمدید

مسیر دسترسی به این امکان برای کتابدار: امانت و رزرو--تمدید--درخواستهای تمدید


برای استفاده از امکان تمدید آنلاین، اعضای کتابخانه با چهار پیام روبرو می شوند. این چهار پیام بدین شرح است:

اولین پیام:

1-      تعداد دفعات تمدید این کتاب بیشتر از حد مجاز است و  شما بایددر موعد مقرر کتاب را تحویل دهید.

علت: این کتاب یک بار توسط شما تمدید شده است و دیگر امکان تمدید وجود ندارد.

دومین پیام:

2-     مدرک مورد نظر شما اجازه تمدید ندارد. لطفا نسبت به بازگشت آن اقدام نمایید.

علت: کتابدار باید در سامانه[در کاربرگه نسخ] تیک اجازه تمدید را درج کند تا شما اجازه تمدید را داشته باشید.

سومین پیام:

3-     درخواست شما با موفقیت ثبت شد، در صورت تأیید کتابدار کتاب شما تمدید خواهد شد و توسط یک پیام نتیجه آن به اطلاع شما خواهد رسید.

چهارمین پیام:

4-     کتاب مورد نظر شما توسط کاربر دیگری رزرو شده و امکان تمدید آن برای شما وجود ندارد.

برای استفاده از امکان تمدید آنلاین، کتابداران کتابخانه با سه پیام روبرو می شوند. این سه پیام بدین شرح است:

1-     مدت عضویت کاربر کمتر از 14 روز دیگر به پایان میرسد و امکان تمدید کتاب وجود ندارد، لطفا درخواست کاربر را حذف نمایید.

2-     درخواست کاربر مورد نظر با موفقیت تأیید شد.

3-     فرایند تایید تمدید مدرک با خطا مواجه شده است، لطفا مجددا تلاش کنید.

اطلاعیه ها