مسیر دسترسی به این امکان برای عضو: ثبت نام [دکمه ثبت نام در بالای صفحه، کنار شمایل خانه قرار دارد]

مسیر دسترسی به این امکان برای کتابدار: مدیریت--کاربران--تأیید عضویت

مزایای ارائه درخواست عضویت آنلاین عبارتند از:

- افزایش دقت ورود اطلاعات با ورود اطلاعات شخصی هر فرد به سامان

- افزایش سرعت عضویت

- صرفه جویی در هزینه ناشی از استفاده از کاربرگه های عضویت

اطلاعیه ها