همکاران محترم:

نظر به تشكيل كارگروه بررسي مفاد پيش‌نويس دستورالعمل‌هاي اداره كتابخانه‌هاي عمومي، به منظور ايجاد وحدت رويه و مديريت فرايند‌ها در كتابخانه‌هاي عمومي، به اطلاع مي‌رساند مفاد پيش‌نويس دستورالعمل‌هاي اداره كتابخانه‌هاي عمومي به صورت هفتگي در كارگروه مزبور بررسي، و نسخه ويرايش شده هر دستورالعمل در وبلاگي به نشانی http://wikilib.blog.ir به منظور مطالعه و ارائه نظرات پيشنهادي كتابداران و كاركنان محترمبارگذاري شده است. در این راستا موارد زیر به اطلاع همکاران می‌رسد:

  1. نظرات مربوط به هر دستورالعمل را ذيل همان دستورالعمل در قسمت ارسال نظرات مرقوم نمایید.   
  2. ارسال نظرات صرفاً از طريق ويكي ليب امكان‌پذير است.  
  3. به مورد، بند و ماده مورد نظر كه نياز به اصلاح دارد اشاره دقيق شود و حتي‌الامكان از ثبت نظرات مشابه اجتناب شود.   
  4. از ارسال نظر خصوصي ذيل هر دستورالعمل خودداري شود.   
  5. مهلت ارسال نظرات در مقابل هر دستورالعمل قيد شده است و امكان ارسال نظرات پس از مهلت تعيين شده، امكان پذير نيست.
اطلاعیه ها