با سلام

کتابداران عزیز

گزارش شماره های ثبت تکراری کتابخانه شما در این مسیر قرار دارد. لطفا برای مشاهده این شماره ها و دنبال کردن روند اصلاح آنها از این مسیر استفاده کنید:

منوی گزارشات--کتابداری--لیست نسخ نادرست--شماره ثبت تکراری.

خاطر نشان می شود، با دنبال کردن همین مسیر،شماره ثبتی که کاندیدای ویرایش است را انتخاب کنید، و سپس با کلیک بر روی دکمه «ویرایش» آن شماره را:

1- از آن بخش، به بخش مناسب منتقل کنید، یا

2-شماره ثبت جدیدی برای مدرک انتخاب شده در همان بخش در نظر بگیرید. 

3- در صورت کپی شدن اطلاعات یک نسخه، نسخه بدون سابقه امانت را حذف کنید.

بدین ترتیب دیگر خطای ثبت تکراری برای آن شماره رخ نخواهد داد.

سپاس

اطلاعیه ها